Privacyverklaring

sdwboeken.nl vindt van haar bezoekers aan de website dat hun privacy van groot belang is en draagt daarom zorg zoveel mogelijk alle informatie die de bezoeker geeft, vertrouwelijk blijft en in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming .
Als je verder leest kun je op de hoogte komen van het privacy beleid van sdwboeken.nl.

Welke persoonsgegevens bewaren we?
sdwboeken.nl kan de navolgende persoonsgegevens verwerken: als je gebruik maakt van diensten van sdwboeken.nl en/of als je deze gegevens zelf aan sdwboeken.nl hebt verstrekt. Het gaat hierbij om:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Aanvullende informatie die nodig is voor specifieke diensten

Wanneer gebruiken we dit?
Om je te e-mailen ter info over bestellingen, betaling, facturering en dergelijke. Uitsluitend bedrijfsmatig.

Bewaartermijn gegevens
sdwboeken.nl bewaart je persoonsgegevens beslist niet langer dan noodzakelijk. We zorgen voor een goede beveiliging. Jouw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard als er geen overeenkomst meer is of geen overeenkomst meer tot stand zijn gekomen.

Delen van gegevens met derden
sdwboeken.nl zal jouw gegevens niet verkopen aan derden. Zij geeft de persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of voortvloeiende uit wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht zorgt sdwboeken.nl voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. sdwboeken.nl blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Social media
Wij maken gebruik van Facebook . Deze partij kan cookies op je computer plaatsen. Lees de privacy verklaring van Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. en wij reageren binnen drie weken.

Beveiliging
sdwboeken.nl gaat professioneel om met de bescherming van jouw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, niet-gerechtigde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door sdwboeken.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.
Sdwboeken.nl
Meierslaan 1
9351 TJ Leek
e-mail: [email protected]
tel.: 0594 – 513231

Wijzigen privacyverklaring
sdwboeken.nl mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te brengen. Het aanpassen van de privacyverklaring is afdoende.
Versie 25 mei 2018